Anmälningsskyldighet

Särskilt reglerad

Beskrivning

Det finns ett antal områden med särskilt reglerade skyldigheter att rapportera och anmäla till bland annat myndigheter och register.

Vem får utföra uppgiften?

Det finns många regler om vem som är skyldig att anmäla till myndigheter och register. Här redovisar vi några av de vanligaste områdena.

3 personer

Barn som far illa

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla om de vet eller misstänker att ett barn far illa. Även vissa andra myndigheter, yrkesverksamma och anställda på vissa myndigheter är skyldiga att anmäla. Det gäller till exempel socialtjänst, kriminalvård, polis och skola. Anmälan ska göras till socialnämnden.

sjukhus

Biverkningar

Läkemedel
Vårdgivaren ansvarar för att rapportera alla misstänkta biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket.

sjukhus

Hälsodataregister

Vårdgivaren är skyldig att lämna uppgifter till Socialstyrelsens hälsodataregister, det vill säga patientregistret, medicinska födelseregistret, läkemedelsregistret, registret över kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning samt tandhälsoregistret.
 

Läkare

Körkort

Läkaren ska tala om för en patient om patienten är olämplig av medicinska skäl att ha körkort och anmäla detta till Transportstyrelsen. Anmälan behöver inte göras om patienten följer läkarens rekommendation. Om patienten motsätter sig undersökning eller utredning ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Läkare

Skjutvapen

En läkare ska anmäla till Polismyndigheten om en patient av medicinska skäl är olämplig att ha skjutvapen. Anmälningsskyldigheten gäller även en person som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.
 

Läkare

Vård av missbrukare

En läkare ska anmäla till socialnämnden om en patient med missbruk behöver omedelbart omhändertagande och tillräcklig vård och behandling inte kan ges i hälso- och sjukvården.
 

sjukhus

Vårdgivarregistret

Vårdgivaren ska anmäla en ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det gäller även en verksamhet som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården, till exempel provtagning och analys.

3 personer

Vårdskador (lex Maria)

All hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risk för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det gäller även en verksamhet som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården, till exempel provtagning och analys.

Läkare

Anmälningspliktiga sjukdomar

En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom, eller annan anmälningspliktig sjukdom, ska anmäla det till smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Även annan sjukdom som är eller misstänks vara smittsam ska anmälas om utbredningen är anmärkningsvärd eller om sjukdomen är i elakartad form. Anmälningsskyldigheten gäller även läkare vid laboratorium, den som är ansvarig för ett laboratorium och läkare som gör en obduktion. Det finns även skyldighet att anmäla brott mot förhållningsreglerna och om en smittad person tas in på kriminalvårdsanstalt.

1 person

Medicintekniska produkter
Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen som är ansvariga för att anmäla risk för skada till tillverkaren och Läkemedelsverket.