Vem får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel?

Särskilt reglerad

Beskrivning

Iordningställa läkemedel betyder att dela upp det i doser eller göra i ordning läkemedel för patienten på andra sätt som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. Det kan till exempel vara att mäta upp flytande läkemedel och injektionsvätska.

Administrera läkemedel betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet.

Överlämna läkemedel betyder att läkemedel lämnas över till patienten själv eller till en annan person som administrerar läkemedlet.

Vem får utföra uppgiften?

3 personer

Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel.

Biomedicinska analytiker, tandhygienister, röntgensjuksköterskor och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel inom sina respektive kompetensområden.

Huvudregeln är att den som iordningställt ett läkemedel också ansvarar för att ge det till patienten. Någon annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har iordningställt läkemedlet får administrera eller överlämna det om det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Det iordningställda läkemedlet ska då märkas.

Apotekare

Apotekare och receptarier får iordningställa och överlämna läkemedel men inte administrera det.

optiker

Optiker som är behörig att rekvirera vissa ögondroppar får iordningställa och administrera dem, dock inte till barn under åtta år.

2 personer

Sjukhusfysiker får iordningställa radioaktiva läkemedel och överlämna radioaktiva läkemedel som ges oralt.

Sjukgymnast

Fysioterapeuter får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel som ska ges till patienter i samband med fysioterapi.

ambulans

I ambulanssjukvården och räddningstjänsten får personal utan legitimation iordningställa och administrera medicinsk oxygen om en läkare har utfärdat generella direktiv om det.

Titta på papper

Studenter som genomgår verksamhetsförlagd utbildning får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel under tillsyn av legitimerad sjuksköterska, läkare, tandläkare, fysioterapeut, sjukhusfysiker, biomedicinsk analytiker, tandhygienist, röntgensjuksköterska och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor.

3 personer

Annan personal får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel om de fått uppgiften delegerad av en läkare, tandläkare eller sjuksköterska.  

3 personer

Personer som enligt beslut av Socialstyrelsen gör praktisk tjänstgöring i syfte att få svensk legitimation som sjuksköterska får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel under tillsyn av legitimerad sjuksköterska, läkare, tandläkare, fysioterapeut, sjukhusfysiker, biomedicinsk analytiker, tandhygienist, röntgensjuksköterska och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor.