Hälso- och sjukvårdspersonal

En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad, eller på annat sätt förvärvad kompetens. Men lagstiftningen detaljstyr inte vem som får göra vad. Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem.
Två som pratar

Hälso- och sjukvårdspersonal är den som

  • har legitimation eller särskilt förordnande
  • biträder legitimerad eller särskilt förordnad personal i vården av en patient
  • jobbar på ett sjukhus eller en annan vårdinrättning och deltar i vården av en patient
  • jobbar på ett apotek med att tillverka och lämna ut läkemedel eller ge råd och upplysningar
  • jobbar på Giftinformationscentralen
  • jobbar på en larmcentral eller sjukvårdsrådgivning med att förmedla hjälp eller ge råd och upplysningar.

Även personal utan legitimation, till exempel undersköterskor och tandsköterskor, kan alltså räknas som hälso- och sjukvårdspersonal.

All hälso- och sjukvårdpersonal har eget yrkesansvar

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har eget personligt ansvar för hur hen utför sitt arbete. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att personalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad eller på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller fortbildning.

Yrkesansvaret innebär också att hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera vårdskador och risker för vårdskador till vårdgivaren.

Senast uppdaterad: 2019-06-11